26 noviembre 2017

Proceso de primarias en Arteixo para a elección de Executiva Provincial de A Coruña


Comeza o proceso de elección de Secretario Xeral da Provincia de A Coruña e Executiva Provincial de A Coruña e na Agrupación Local de Arteixo coma sempre queremos facilitar a participación da militancia, para elo recolleremos avais colectivos para tod@s  @s candidat@s nos locais do partido:
  • No despacho do concello mañán luns 27 entre as 11h e as 13h 
  • Na Casa do Pobo o mércores 29 entre as 10h e as 12h
  • Ademais poñémonos a disposición de tódol@s militantes no 630123770 se ningunha desas dúas datas é válida para poder asinalo. 
Tedes ata o venres  1 de decembro ás 12:00 para facelo deste xeito e tamén podedes facelo individualmente descargando o modelo nesta dirección:


e enviando o aval despois ao mail primarias2017@socialistasdecoruna.es, por correo postal á atención do Comité Organizador á Casa do Pobo PSOE, R/ Zalaeta, 4 – baixo lateral; CP 15002 - A Coruña, ou entregarse directamente na Casa do Pobo da Coruña na dirección anterior.

Seguiremos informando.


Mercedes Rosón Ferreiro


Julio Iglesias Redondo


Diego Taibo Monelos


Jose Miguel Alonso Pumar


Valentín González Formoso


Francisco Javier González Trillo


Lois Fermín Rodríguez Vázquez

22 noviembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO VOLVE A DEMANDAR A CREACIÓN DUN NOVO INSTITUTO E A INMINENTE POSTA EN MARCHA DO PROMETIDO NOVO COLEXIO ASÍ COMO A REORGANIZACIÓN DO MAPA ESCOLAR E A POSTA EN FUNCIONAMENTO INMEDIATA DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo presenta de novo unha moción no Pleno deste mes demandando a creación dun novo IES e un novo CEIP que solucione a masificación na que se atopan permanentemente inmersos os centros educativo do núcleo de Arteixo.

Non é a primeira vez que o Grupo Municipal de Arteixo demanda esta ampliación de novas infraestruturas educativas, xa fai máis de dous anos que o vimos facendo e no Pleno Ordinario de xuño de 2016, presentamos unha moción neste senso. En Marzo deste mesmo ano, o Grupo Municipal Socialista, encabezado polo seu voceiro Martín Seco, mantivo unha reunión co Voceiro Socialista no Parlamento Galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, e representantes da comunidade educativa de Arteixo para analizar estas cuestións.

Debido ó constante crecemento da poboación arteixán, tendo en conta o alto índice demográfico que presenta o noso concello, como o asentamento de nova poboación vinculada ó tecido industrial que se desenvolve no Polígono de Sabón, o inicio de actividade do porto de Langosteira e a inminente posta en marcha do Polígono de Morás, é urxente a ampliación de prazas educativas mediante a construción dun IES e un CEIP así como a reorganización do mapa educativo coa transformación do IES Sabón nun CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) e a ampliación da oferta educativa do IES Pastoriza coa implementación do Bacharelato en dito centro.

Por último, o Grupo Municipal Socialista solicita, unha vez máis, a posta en funcionamento inmediata do Consello Escolar Municipal como unha potente ferramenta de traballo para a dinamización e planificación do tecido educativo arteixán.

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para o  Grupo Municipal Socialista a situación da educación en Arteixo é un tema prioritario e que non atinxe tan só ás autoridades educativas, senón a toda a Comunidade Educativa conformada, como mínimo, cos profesionais da educación, as familias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Municipal de Arteixo ó completo.

Así, en reiteradas ocasións, o Grupo Municipal Socialista ven demandando a posta en funcionamento do Consello Escolar Municipal xa que a masificación dos centros, o estado de conservación, a falta de oferta educativa suficiente e os problemas de convivencia que van xurdindo fan precisa unha actuación conxunta así como unha planificación a curto, medio e longo prazo para poder dar resposta ás necesidades educativas do noso concello.

Entre outras características, Arteixo é un concello en constante crecemento con índices de natalidade que dende o ano 2002 mantéñense moi por riba do 9 coa excepción dos anos 2004-2006, 2008,e 2009 que presentaron un incremento até sobrepasar os 11 puntos e os anos 2007 e 2010 que roldaron case os 13 puntos. Estes índices de natalidade superan amplamente, non só os índices da comarca, senón tamén os provinciais e autonómicos (datos IGE).
Arteixo tamén é un concello de máis que razoable crecemento a corto e medio prazo debido ó poder industrial concentrado no Polígono de Sabón, o Porto Exterior, o Polígono de Uxes e todo o movemento económico e de habitantes que se xere directa e indirectamente por este motor industrial.

Cos datos sobre a mesa, é fácil deducir que Arteixo precisa de maior número de prazas en centros educativos, tanto en educación infantil e primaria como o que se refire ás que abarcan  a Educación Secundaria, o Bacharelato e as distintas familias da FP.

En recentes declaracións ós xornais, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Concello de Arteixo, anunciaron a creación dun novo CEIP de 450 prazas que, como moi cedo, poñeríase a funcionar no curso 2020-2021 xa que o Concello comprometeuse a poñer a disposición da Consellería os terreos necesarios. Data, por outra parte, altamente sospeitosa por ser ano electoral.

Dende o Grupo Municipal Socialista levamos anos reclamando esta inversión e a dun novo IES, polo que celebramos a noticia, máis cremos que non é realista, nin na oferta da Consellería, nin na temporalización realizada, moito máis tendo en conta que en 8 anos de goberno Feijóo, a inversión en materia educativa foi case nula e que os datos demográfico urxen a realizar unha forte inversión e reorganización do tecido educativo de Arteixo, dotándoo de maneira urxente dun novo centro de educación secundaria e, nun segundo prazo, dun novo CEIP que atenda ás necesidades reais de matrícula do noso concello.

En Xuño deste ano, este Grupo Municipal denunciaba publicamente a situación de masificación do CEIP Ponte dos Brozos, do CEIP Arteixo e do IES Manuel Murguía reclamando novas infraestruturas. Así mesmo, prantexamos a necesidade de proxectar un novo mapa de FP atendendo ás necesidades laborais do sector industrial e o sector de servizos do noso entorno.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN instando á toma dos seguintes ACORDOS:
  Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da inmediata construción dun novo IES que solucione os problemas de masificación do IES Manuel Murguía.

  • Instar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da construción dun novo CEIP que solucione os problemas de masificación do CEIP Ponte dos Brozos e do CEIP Arteixo.
  • Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a realización dunha reorganización do ensino secundario coas seguintes modificacións:


a.   Transformación do IES Sabón nun CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) atendendo ó tecido produtivo, de servizos e necesidades socioeconómicas do Concello de Arteixo.

b.   Dotar ó IES Pastoriza do ensino de Bacharelato.

c.    Manter ó IES Manuel Murguía as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

d.   O IES de nova creación dotalo de ESO e Bacharelato.

  • Solicitar á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a posta en funcionamento de xeito inmediato do Consello Escolar Municipal

21 noviembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO SOLICITA AO GRUPO DE GOBERNO DO PP A APROBACIÓN COMO INSTITUCIONAL DUNHA MOCIÓN NO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo presenta unha moción para o pleno de Novembro que pretende que o Grupo de Goberno e o resto dos Grupos da Oposición convirtan en institucional, reclamando do estado un compromiso cos entes locais para a recuperación das competencias en materia de loita contra a violencia de xénero e o incremento de aportacións económicas reflexadas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero cara os entes locais para poder loitar contra esta lacra que castiga a nosa sociedade.
A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha prioridade que nos obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha obrigación que lle corresponde en primeira instancia aos gobernos e administracións no marco das súas correspondentes competencias.

Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención específica ás mulleres,   se non se establecen os mecanismos de coordinación necesarios entre as diferentes administracións e institucións   con responsabilidade   na materia, pero tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan ás distintas administracións dos recursos económicos e de persoal especializado adecuado.

É imprescindible dotar de novo  aos Concellos das súas competencias en materia de igualdade. É necesario e imprescindible contar coas estruturas municipais e a súa implicación na loita contra a violencia de xénero, e para iso é fundamental dotarlles de recursos adecuados.

Dende o Grupo Socialista estamos seguros que tanto o goberno do PP, como o resto dos grupos da oposición estarán dacordo nas propostas que dende o noso grupo poñemos enriba da mesa.

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Un ano máis,  con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, desde o Grupo Socialista queremos manifestar o noso máis firme compromiso coas mulleres vítimas da violencia de xénero. Un compromiso activo día a día, porque  para erradicar  a violencia requírese o compromiso individual e colectivo durante todos  os días do ano.
A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha prioridade que nos obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha obrigación que lle corresponde en primeira instancia aos gobernos e administracións no marco das súas correspondentes competencias.
A violencia de xénero afunde as súas raíces na histórica desigualdade que tiveron e aínda seguen tendo as mulleres, como consecuencia do patriarcado existente nas nosas sociedades, por iso é fundamental abordar a súa erradicación  desde as políticas de igualdade, desde o feminismo, para favorecer unha  cultura da igualdade fronte a unha cultura da submisión.
No noso país dispomos dun marco lexislativo a través da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, tamén de leis autonómicas na maioría das Comunidades Autónomas e recentemente foi aprobado polo Congreso dos Deputados o Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero.
Para contribuír a erradicar a violencia de xénero precísanse  medidas  políticas e institucionais  desde os diferentes ámbitos que aborden o problema de maneira integral e sexan capaces de dar resposta ás  necesidades específicas das mulleres vítimas  e ás das súas fillas e fillos.
Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención específica ás mulleres,   se non se establecen os mecanismos de coordinación necesarios entre as diferentes administracións e institucións   con responsabilidade   na materia, pero tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan ás distintas administracións dos recursos económicos e de persoal especializado adecuados. 
Na resposta  integral,  as administracións locais son unha peza crave e xogan un papel   fundamental. Os Concellos pola súa propia definición como institución máis próxima á cidadanía e ás necesidades sociais, supoñen o primeiro estamento na prevención así como na atención a través de información, asesoramento, protección e acompañamento ás  mulleres vítimas e ás súas fillas e fillos.
É imprescindible dotar de novo  aos Concellos das súas competencias en materia de igualdade. É necesario e imprescindible contar coas estruturas municipais e a súa implicación na loita contra a violencia de xénero, e para iso é fundamental dotarlles de recursos adecuados.
Neste sentido, convén sinalar o aprobado no PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA, con respecto aos Concellos e á función que deben desempeñar.

Por todo iso, desde o Grupo Municipal Socialista, propomos para a súa aprobación polo Pleno os seguintes ACORDOS:

1.- Instar o Goberno de España, a que inicie os trámites  para as  modificacións lexislativas necesarias,  ao obxecto de devolución das competencias ás entidades locais no exercicio das políticas de igualdade e contra a violencia de xénero.
2.- Instar o Goberno de España, o cumprimento do compromiso económico acordado no PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO,  ao obxecto de destinar vía transferencia aos Concellos, un incremento anual de 20 millóns de euros durante os próximos 5 exercicios, para o desenvolvemento das medidas correspondentes contempladas no devandito Pacto.

3.- Dar traslado da Moción e a súa aprobación ao Presidente do Goberno, a Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, ao Ministro de Facenda e Función Pública, así como ao Presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

10 noviembre 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO SOLICITA A INSTALACIÓN DE VARIAS PISTAS MULTIXOGOS E REDES BAIXO A CUBERTA DO CAMPO DA FESTA E A CUBRICIÓN DE TODO O PARQUE INFANTIL INSTALADO NESE LUGAR, ASÍ COMO O DO ORZAMENTADO ANTERIORMENTE.


O voceiro do Grupo Municipal Socialista de Arteixo, Martín Seco, propúxolle na derradeira comisión de asuntos do pleno ao Grupo de Goberno, a instalación de varias pistas multixogo ao longo da cuberta do campo da festa, para que nenos de diversas idades poidan xogar ao mesmo tempo a fútbol, baloncesto ou patinar, ademais pediu que por motivos de seguridade debérase instalar unha rede baixo esta cuberta para evitar que os balóns se aloxaran na cuberta e os rapaces non subiran a ela cos posibles accidentes que puideran suceder.

Por outra banda, aproveitou para recriminarlle ao goberno local que non seguira adiante coas propostas feitas polo Partido Socialista para cubrir varios parques infantís municipais, deixando o do lado do campo da festa sen a instalación dunha cuberta, cando inicialmente aceptaran a proposta de cubrilo e a eliminación da inversión que figuraba nos presupostos para cubrir un dos parques infantís ao lado da igrexa, actuacións que mellorarían a calidade de vida das familias do noso concello e axudarían a dinamizar a vida de ocio e afixación de poboación en período de lecer.  Nesta reunión pediulle ao goberno de Calvelo que volvese a recuperar estas propostas para desenrolar en vindeiras datas.

30 octubre 2017

O actual Secretario Xeral da Agrupación Local de Arteixo elixido Secretario de Acción Electoral e Coordinación da Comisión Executiva Nacional Galega


O noso actual Secretario Xeral, Martín Seco García foi elixido Secretario de Acción Electoral e Coordinación da nova Comisión Executiva Nacional Galega. Dende o Congreso Ordinario do PSdeG-PSOE en Santiago o novo responsable de Acción Electoral e Coordinación autonómico, reafirmou o seu compromiso coa política arteixá e os cidadáns do noso municipio, na súa tarefa como voceiro socialista no concello, unha tarefa que terá que combinar coa súa actual responsabilidade autonómica, así mesmo anunciou que non será novamente candidato á Secretaria Xeral do PSdeG-PSOE de Arteixo que deberá ser dirixido por outro compañeir@ da nosa agrupación.