07 septiembre 2017

Martín Seco: “Carlos Calvelo actúa cun grado de irresponsabilidade e caradura impropia do cargo que representa, cando di agora o que foi incapaz de dicirlle ao goberno de Negreira a sabendas de que se estaban realoxando familias como lle advertimos dende o PSdeG-PSOE de Arteixo”


No ano 2014, o PSdeG-PSOE de Arteixo preocupados polos problemas que xeraba unha familia realoxada na rúa Independencia, investigou quen era o responsable de que se atoparan alí e advertiulle ao goberno do PP, máis concretamente á que era a súa concelleira de Servizos Sociais naquel momento, Ana Bello e ao seu alcalde Carlos Calvelo, que o goberno de Negreira en A Coruña estaba realoxando a familias conflictivas no noso concello, dito realoxo se facía por vía da fundación dunha entidade bancaria.

Os socialistas de Arteixo puxémonos en contacto con entidades sociais que antes colaboraban no proceso de eliminación de Penamoa e dixéronos que estaban fondamente preocupados por este programa e o baixo grado de integración que se estaba a conseguir ata o límite que algunha delas xa non colaboraba neste programa.

Dende o PSdeG-PSOE de Arteixo pedímoslle á Fundación responsable do realoxo que solucionase a situación que vivían os veciños dese edificio e dende o goberno local nos pediron discreción, para non incrementar os problemas de convivencia que existían no noso concello,  o que menos pensábamos dende o PSdeG-PSOE de Arteixo é que despois de actuar coa discreción esixible ao cargo que representamos, unha vez que trocara o goberno do Concello de A Coruña e deixase de gobernar o PP de Negreira, a Carlos Calvelo se lle esgotase a responsabilidade e unha vez máis buscase fora do noso concello os problemas que ten dentro, o mesmo que fai coa instalación do vertedoiro de Santa Icía, co lixo, coa auga, cos accesos,...

30 agosto 2017

Moción sobre a creación da comisión de seguemento do DUSIO Grupo Municipal Socialista abanderou a reclamación ante o Grupo de Goberno do PP pola falla de redacción dunha estratexia na primeira convocatoria de subvencións do DUSI, posteriormente colaborou activamente na redacción de dita estrategia para a segunda convocatoria. No desenrolo da redacción desta estratexia o grupo de goberno do PP comprometiuse a crear unha Comisión de Seguimento e Impulso da implementación da estrategia, tal e como ven recollido no documento do Plan Novarteixo 2020.

Unha vez que veu publicada a concesión de dita axuda e que o anterior pleno ordinario municipal decidiu a aceptación desta, dende o Grupo Municipal Socialista solicitamos ao Grupo de Goberno do PP que estableza o mecanismo de participación prometido aos grupos da oposición e a sociedade en xeral, para decidir cales son as inversións a desenrolar cos 5 millóns de euros que obteremos da UE.

Dende o Grupo Municipal Socialista queremos seguir colaborando activamente e non ser espectadores das decisións que se teñan que adoptar sobre as actuacións a realizar con dita axuda, algo que segundo as propias declaracións do alcalde quedou meridianamente claro nun plan que se desenrolará ata o 2020 e debe ser o de tódolos veciños deste Concello. Tamén queremos ser garantes de que as decisións se tomarán cos mecanismos de participación necesarios que den voz ás asociacións deste Concello e a cidadanía en xeral.

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PSdG-PSOE solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Arteixo a adopción do seguinte:

ACORDO

Instar ao Grupo de Goberno á pronta creación da Comisión de Seguimento e Impulso da implementación da estrategia NOVARTEIXO 2020 e negociar con tódolos grupos con representación neste Concello a súa composición.

24 agosto 2017

O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ARTEIXO RESPALDA AOS COLECTIVOS ECOLOXISTAS E AS ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS NAS SÚAS ADVERTENCIAS SOBRE A INSTALACIÓN DUN MACROVERTEDOIRO EN SANTA ICÍA E PRESENTAREMOS ALEGACIÓNS AO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA INTENTAR IMPEDIR A SÚA INSTALACIÓN


Dende o Grupo Municipal respaldamos as iniciativas levadas a cabo por colectivos ecoloxistas e asociacións veciñais de Arteixo e A Coruña polo risco que supón a instalación dunha Planta de Residuos Industriais que quere instalar ou mellor dito “legalizar” GESMAGA no barrio de Santa Icía, da parroquia de Morás en Arteixo. Para elo presentaremos as alegacións que redactaron os colectivos veciñais ao estudio de impacto ambiental presentado polo promotor e esperamos que a Consellería de Medio Ambiente do goberno do PP na Xunta de Galicia sexa máis sensible e respectuoso co noso territorio e coa calidade de vida dos nosos veciños que a falla de sensibilidade que mostrou o Grupo de Goberno do Concello de Arteixo no anterior pleno municipal ante as iniciativas plenarias presentadas polos grupos da oposición neste tema.


Nun concello como Arteixo, que conta cun polígono industrial como o de Sabón, onde se está a rematar a instalación dun novo en Morás, cunha refinería, un porto exterior e todas as infraestruturas que isto leva consigo, necesitamos que as administracións públicas garantan unha calidade de vida axeitada a todas as mulleres e homes que viven no noso territorio e non entendemos como se pode permitir a instalación ou “legalización” deste vertedoiro, cando existe só industrial onde se poderían propoñer estas cuestións e non facelas en terreo rústica de especial protección forestal.


ALEGACIÓNS


El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Arteixo y en su nombre el portavoz, Don Martín Seco García, EXPONE :

1.- Que el pasado 19/7/2017 se publicó en la página de la Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.- Medio Ambiente e Sostenibilidade anuncio por el que se sometía a trámite de participación pública el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado 2017/0050 tramitado bajo el título de “PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS INDUSTRIALES Y URBANOS EN EL LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICÍA (ARTEIXO)”, al objeto de que las administraciones públicas afectada, o el público interesado y el público en general puedan formular, en el plazo de 30 días las observaciones y sugerencias de carácter ambiental que estimen oportunas.
2.- Que dentro del término concedido al efecto, por parte de este Grupo Municipal del Concello de Arteixo, se formulan las siguientes

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

1.- En el documento presentado por el promotor y publicado en la página de la Conselleria, apartado 3.3 sobre la Compatibilidad Urbanística se concluye que “En el proyecto de GESMAGA para la planta de Teixoeira la actividad de edificación proyectada consistirá en un centro de gestión y tratamiento de residuos no peligrosos, por lo tanto, entra dentro de las actividades y usos permitidos en este punto (gestión y tratamiento de residuos)”.- Cabe decir sobre este extremo, que en el art. 35 de la Ley del Suelo de Galicia se establece en su apartado 1. m), que las instalaciones e infraestructuras mencionadas en este apartado serán admisibles  “SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN LA URBANIZACIÓN O TRANSFORMACIÓN URBANISTICA DE LOS TERRENOS POR LOS QUE DISCURREN”. Si partimos del dato totalmente  objetivo de que los terrenos en donde se pretende ejecutar la planta están calificados como SUELO RUSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL, y se está proyectando sobre los mismos  la  construcción de una edificación, es evidente que son necesarias  obras de urbanización que  implicaran la transformación urbanística de los terrenos.

2.- En el apartado 3.2 del Estudio de Impacto Ambiental titulado “Características del proyecto” se dice que “el acceso a la instalación se realiza a través de un camino forestal que atraviesa las parcelas objeto de la instalación, y que conectan la carretera AC-552 en el P.K. 4.4, en el lugar de O Moucho a 1750 m de la instalación y la carretera de Feáns a Uxes, en Sanat Icía, a 980 metros de la instalación”. El propio Estudio RECONOCE LA EXISTENCIA de UN CAMINO FORESTAL existente de unos 2730 metros de longitud.
Pretender la implantación de  una instalación de las características descritas en el documento, que conlleva necesariamente un aumento continuo del tránsito y  circulación de vehículos  pesados por un  “camino forestal” que se encuentra en la actualidad   sin asfaltar, con firme de tierra o zahorra,  distintos anchos condicionados por los límites de las fincas colindantes, y  en mal estado de conservación en algunos tramos, debido precisamente  al tránsito de determinada maquinaria forestal de elevadas dimensiones y peso,  para las que el acceso no está acondicionado, RESULTARIA TOTALMENTE IRRESPONSABLE Y AFECTARIA GRAVEMENTE A LOS USUARIOS QUE HABITUALMENTE UTILIZAN ESTA VIA PARA ACCEDER A SUS PROPIEDADES,  y que precisaría de un ANALISES MINUCIOSO Y EN PROFUNDIDAD EN EL ESTUDIO PRESENTADO.
Al igual que ocurre con el acceso de tierra o zahorra mencionado en el párrafo anterior, debiera haberse incluido en el proyecto un estudio o análisis de los impactos que supondrá el incremento del tráfico pesado por la Carretera Provincial CP-512 y el vial municipal del Ayuntamiento de Arteixo que pasa por el lugar de Santa Icía; debiendo poner especial atención a la incidencia sobre los núcleos de población que se atraviesan,  riesgo para sus habitantes, la adecuación sobre  si dichos viales están preparados para soportar el aumento del tráfico pesado al que se verán sometidos, atendiendo a  las características actuales de los mismos; si los transeúntes o peatones disponen de espacios reservados para  transitar por dichas vías con las debidas garantías, etc.
 Cabe señalar al respecto, que la mencionada Ley del Suelo de Galicia en su art. 39 establece que para cualquier clase de edificaciones o instalaciones en suelo rústico, habrán de justificarse el cumplimiento de unas condiciones entra las que se encuentra las señaladas en el apartado a) de dicho artículo
Garantizar el acceso rodado de uso público adecuado a la implantación, el abastecimiento de agua, la evacuación y el tratamiento de aguas residuales, el suministro de energía eléctrica, la recogida, el tratamiento, la eliminación y la depuración de toda clase de residuos y, en su caso, la previsión de aparcamiento suficientes, así como corregir las repercusiones que produzca la implantación en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras existentes”
.
Es de destacar el empleo o utilización de los término  “ACCESO RODADO DE USO PUBLICO ADECUADO”, “EL ABASTECIMIENTO DE AGUA”, “LA EVACUACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, “EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA”…..etc. PRACTICAMENTE NINGUNA DE ESTAS CONDICIONES  SON ANALIZADAS EN EL ESTUDIO, Y POR LO TANTO TAMPOCO SE IDENTIFICAN LOS POSIBLES IMPACTOS MEDIAMBIENTALES NI SE CONTEMPLA NINGÚN TIPO DE MEDIDA CORRECTORA. El motivo de la omisión de toda  esta serie de  circunstancias en el estudio de impacto ambiental, entendemos que tiene su fundamento en el  hecho de que  si llegasen a contemplar evidenciarían las grandísimas obras de urbanización que tendrían que realizarse para poder establecer la planta en el emplazamiento elegido, lo que contravendría expresamente lo dispuesto en el art. 35 de la citada ley del Suelo de Galicia.
En el segundo párrafo del apartado a) del art. 39 del mismo Texto Legal se establece que “Estas soluciones habrán de ser asumidas como coste a cargo exclusivo del promotor o promotora de la actividad, formulando expresamente el correspondiente compromiso en tal sentido y aportando las garantías exigidas al efecto por la Administración en la forma que reglamentariamente se determine. Evidentemente, al no contemplarse en el Estudio ningún tipo de actuación fuera de la parcela donde se proyecta la construcción de la infraestructura, tampoco se analizan los posibles impactos o medidas correctoras a implantar, ni muchísimo menos  los costes que habría de repercutirse al promotor; lo que  supondría para éste un considerable ahorro  económico y seguramente un importante gravamen para el erario público.

3.- En el apartado 4.1 del estudio se menciona que “las alternativas que se plantean deben de tratar de resolver el problema de la gestión de los residuos industriales de la zona de la comarca de A Coruña y alrededores….”; sin embargo no se aporta ningún dato de cuáles son esos “problemas” que se plantean en la comarca y alrededores, la existencia de otras plantas de iguales o similares característica en la zona, su capacidad, etc.

4.- En el apartado 5.1 titulado “Situación actual del medio ambiente en el ámbito” se dice que “Se establece que tiene lugar una afección en el ámbito del estudio si existe un impacto sobre el espacio que ubica la instalación de almacenamiento y valoración de residuos industriales no peligrosos y sus alrededores, así como las vías de comunicación utilizadas para el acceso a la planta”
        Ya se mencionó en anteriores párrafos que NO SE REALIZA UN ESTUDIO O ANALISIS SOBRE EL IMPACTO QUE SUPONDRÁ EL AUMENTO DEL TRÁFICO PESADO DERIVADO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES Y SI ESTAS ESTAN PREPARADAS Y SON APTAS O ADECUADAS PARA SOPORTAR EN LAS DEBIDAS CONDICIONES LA PLANTA PROYECTADA.

5.- En el apartado 5.2.3 relativo al Viento, TAMPOSO SE REALIZA  UN VERDADERO ESTUDIO O ANALISIS del impacto que tendrá en las poblaciones próximas la dispersión de partículas por la acción del viento; fenómeno atmosférico del que, en el  propio documento se  DESTACA QUE ALCANZA  VELOCIDADES  ELEVADAS .

6.- En el apartado 5.2.10 relativo al Ruido, es a nuestro juicio insuficiente, dado que se limita plantear y plasmar toda una  serie de datos teóricos  extraídos de manuales al uso. Resulta llamativo  que en el último párrafo del apartado se diga  “Además hay que tener en cuenta que la explotación se encuentra rodeada de vegetación arbórea bastante densa, que ejercerá la función de barrera  vegetal en el perímetro de actuación a lo que se une que dadas las características topográficas del terreno, los niveles de inmisión de ruido se verán reducidos en gran parte”.  No parece serio ni  adecuado basar o alegar el cumplimiento de unos estándares sobre el ruido en la presencia de especies arbóreas en propiedades ajenas para justificar una baja inmisión en el entorno, sobre todo, por el derecho que tienen los propietarios a poder comercializar o talar dichas especies. En cuanto a las características topográficas –al margen de que no se mencionan cuales son-, entendemos que son precisamente favorecedoras de que se propague la inmisión sonora a los alrededores, dada la altitud a la que se pretende ubicar la planta. NO SE ESTABLECE MEDIDA  ALGUNA PALITAVIA DE LOS RUIDOS QUE SE  GENERARAN, TANTO SOBRE LA POBLACIÓN COMO SOBRE LA FAUNA EXISTENTE. Respecto de la fauna, cabe señalar expresamente que dichos terrenos y los colindantes se hallan comprendidos dentro de un coto de caza, existiendo por lo tanto abundante fauna en estado salvaje merecedora de la oportuna protección.

7.- En el apartado 5.2.11  relativo al Aire, se menciona  la existencia de una cantera en las proximidades, una vía de alta capacidad, y una granja de visones; y se dice que  se trata de una zona con una calidad de aire media debido a la generación de emisión de particulado tanto por la actividad de la cantera como de la vía de alta capacidad, así como también de compuestos orgánicos volátiles procedentes de los vehículos que circulan por la AG-55 y de las máquinas que trabajan en la cantera. TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE MENCIONAN A MODO DE “LITERATURA” Y DE LA QUE NO SE APORTA DATO O MEDICIÓN ALGUNANO SON, A NUESTRO JUICIO, JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE para AUMENTAR LA CARGA SOBRE EL MEDIO QUE SUMPONDRIA LA IMPLANTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA, que ya reconoce en el proyecto que “también puede afectar a dicha calidad con la emisión de particulado procedente de la trituración de áridos en el proceso de machaqueo de los mismos, así como con la emisión de gases de combustión de los vehículos y máquinas utilizados en dicho proceso.
         Resulta, SORPRENDENTE que no se ESTUDIE Y ANALICE la POSIBLE Y MÁS QUE PROBABLE DISPERSIÓN DE PARTICULAS AL AIRE DE LAS  DOS AMPLISIMAS  ZONAS DONDE SE PRETENDE ALMACENAR AL AIRE LIBRE EL MATERIAL RESULTANTE DE LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS, dada la altitud a la que se pretende ubicar la planta y la acción de los fuertes vientos que soplan sobre el lugar.

         Igual de llamativo resulta el hecho de que en la superficie que se dice ocupada de la parcela por la infraestructura proyecta no se incluyan las zonas de acopio, en cuyo caso supondría el rebasar la ocupación máxima permitida del 20%.

7.- En el apartado 5.2.12 titulado “Afección a figuras de protección” advertimos de la falta de rigor en el documento. Se dice que en el ámbito de actuación del proyecto no existen espacios que cuenten con figuras de protección medioambiental al margen del embalse de Sabón a 1.5 km, calificándose la incidencia como negativa. Simplemente señalar al respecto la protección medioambiental de los distintos cauces fluviales que discurren por la zona.
Se menciona asimismo que desde un punto de vista patrimonial, en la zona de Arteixo no se disponen de diversos lugares de interés cultural en las proximidades de la zona de actuación. De la misma forma el estudio pasa de puntillas sobre el tema con absoluta falta de rigor, ya que en la zona Arteixo si existen lugares de interés cultural.-
También se dice que tras el “trabajo de campo”, no se han identificado mámoas, hórreos u otras estructuras de especial protección patrimonial en las proximidades de las instalaciones. Igualmente falta de rigor que en apartados anteriores, por no llamarlo de otro modo. BASTE DECIR QUE A ESCASOS METROS DE LA PARCELA EN DONDE SE UBICA LA INFRAESRUCTURA EXISTE UN “MILLADOIRO” CREADO DESDE TIEMPO INMEMORIALES POR LAS PERSONAS QUE IBAN EN ROMERIA O PROCESIÓN AL SANTUARIO DE PASTORIZA.
También está en las proximidades el “CASTRO DE SANTA ICIA”, o una mámoa en las proximidades de las instalaciones en donde su ubica el circuito de autocross “J. Ramon Losada”.-
LA ASUNCION POR LA PROMOTORA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE APARTADO QUE LA INSTALACION PROYECTADA SE EFECTUARÁ SOBRE UNAS INSTALACIONES YA EXISTENTES Y ACONDICIONADAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS RESULTA INCONCEBIBLE; ya que insinúa que lo que se está pretendiendo es LEGALIZAR lo que se ejecutó al margen de toda legalidad, y de paso, AMPLIAR lo que se ejecutó sin ningún tipo de permiso o licencia.

8.- Para finalizar, NADA O MUY POCO SE DICE EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sobre el impacto visual o paisajístico, simplemente se menciona en el apartado 5.2.9 que no supondrá un cambio importante del paisaje, al no sobrepasar la cota de los árboles la nave proyectada y estar diseñada en recubrimiento exterior con aluminio verde. Como se señaló anteriormente a lo largo del presente escrito, las especies arbóreas existentes fuera la propiedad  no puede servir de base para “esconder” una infraestructura como la  proyectada, al margen de que sus propietarios puedan decidir talarlos. A mayores, la plana, con sus zonas de acopio, incluso con la arboleda existente sería visible desde varios kilómetros a la redonda y especialmente desde los núcleos de población de “Novo Mesoiro”, “Galan”, “Urbanización Sol y Mar”, Seixedo, Polígono Industrial de Sabon, etc., e incluso alcanza a verse zonas costeras de Arteixo.-
Por ello, es por lo que SOLICITAMOS:

Que se tengan por formuladas las OBSERVACIONES O SUGERENCIAS al Estudio de Impacto Ambiental Simplificado tramitado ante esa Consellería bajo el número 2017/005, denominado PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS INDUSTRIALES Y URBANOS EN EL LUGAR DE TEIXOEIRA-SANTA ICIA (ARTEIXO)

Arteixo, 24 de agosto de 2017.

07 agosto 2017

O PSdeG-PSOE DE ARTEIXO DENUNCIA QUE O PP NON ATENDE ÁS ADVERTENCIAS DADAS POLA OPOSICIÓN E POSIBLEMENTE LICITARÁ O SUMINISTRO DE CONTENEDORES E RENTING DE VEHÍCULOS E ACCESORIOS PARA A RECOLLIDA DE LIXO POR UN PREZO MOI ELEVADO, O CONTRARIO DA XUSTIFICACIÓN DADA POR CALVELO PARA ABANDONAR O SISTEMA ACTUAL DE XESTIÓN


O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo, presentou un infome para explicar o noso voto negativo na Comisión celebrada hoxe para dictaminar a proposta da alcaldía de non admitir o recurso presentado ante o proceso de contratación do suministro de contenedores e renting de vehículos e accesorios para a recollida de lixo do noso concello.

Para o noso entender, aínda que o recurso fora presentado fora de prazo, deberían de primar os intereses dos nosos cidadáns á hora de tomar decisións sobre unha cantidade tan importante para os nosos veciños como os  5,5 millóns de euros que se xogan neste proceso de contratación.

Non entendemos que o Goberno Municipal do PP de Arteixo pretenda pasar por riba deste recurso e propoña seguir adiante cun procedemento que pon en dúbida o intereses económicos dos nosos veciños, xerando unha inflacción no procedemento e a imposibilidade da concurrencia de moitas empresas do sector. Nun momento no que os representantes públicos estamos en constante sospeita, polos múltiples casos de corrupción que aparecen no noso país e despois de levar a cabo un polémico e traumático abandono do Consorcio das Mariñas, xustificado en maior medida polo posible aforro económico dos nosos administrados, os gobernantes do PP de Arteixo deberan ser especialmente escrupulosos para evitar as sospeitas de que detrás desta decisión, poidan existir intereses escuros.


De seguir co procedemento, como semella que sucederá, ao estar convocada unha comisión o 9 de Agosto para dictaminar a proposta da mesa de contratación, os veciños deben ser coñecedores que a baixada proposta pola única empresa presentada é testimonial e polo tanto, moitos miles de euros dos petos de todos nós, serán perdidos por non ter posto en funcionamento un procedemento que primara a existencia dunha ampla concurrencia, como dí o infome que hoxe presentamos e as alegacións que outro grupo presentara anteriormente.

EXPLICACIÓN DEL SENTIDO DE VOTO NEGATIVO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL DICTAMEN SOBRE EL INFORME RELATIVO AL “SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y RENTING DE VEHÍCULOS Y ACCESORIOS PARA LA RECOGIDA DE BASURAS DEL CONCELLO DE ARTEIXO” DESPUÉS DEL RECURSO ESPECIAL PRESENTADO


Sobre el sistema de lotes: La regulación jurídica de la división del objeto del contrato en lotes efectuada por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública ha supuesto un cambio sustancial respecto de la regulación en nuestra normativa contractual al establecer, como regla general, la división del contrato en lotes y la necesidad de justificar los motivos que impiden o desaconsejan no hacerlo, así como la posibilidad de limitar tanto en la licitación como la adjudicación de uno o varios lotes para una misma empresa. La división en lotes podrá realizarse de una manera cuantitativa, adecuando el importe de los mismos a la capacidad de las pequeñas empresas, o de forma cualitativa, teniendo en cuenta los diferentes sectores y las especializaciones de las empresas. 

El Ayto de Arteixo no explica la conveniencia de establecer los lotes como lo hace en el contrato , de manera que los contenedores de recogida no son afines a los camiones de recogida y sin embargo los combina de tal modo que un fabricante especializado en contenedores no puede concurrir si no comercializa o fabrica camiones . Y más aún , no sólo que fabrique camiones sino que también los alquile en la modalidad de renting Esta combinación antinatura impide concurrir de manera competitiva a la mayor parte de los fabricantes de contenedores . 

Además se impide la concurrencia de pymes fabricantes especializadas y favorece la concurrencia de intermediarios comercializadores esto colisiona con el nuevo marco normativo europeo, se pretende favorecer la participación de las pymes en la contratación pública, dotándolas de mayores oportunidades de competir con las grandes empresas en las licitaciones públicas. 

Añado que el “Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a los contratos públicos”, ofrece orientaciones acerca de cómo aplicar el régimen de contratación pública de forma que se facilite la participación de las PYME”. 

Con esta regulación, se quiere fomentar la división de los grandes contratos en lotes, tanto de forma cuantitativa, haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera cualitativa, de acuerdo con los diferentes gremios implicados, para adaptar mejor el contenido de cada contrato a los sectores especializados de las PYME o de acuerdo con las diferentes fases ulteriores de los proyectos. 

Una de las finalidades más importantes de la diversificación en lotes del objeto contractual, es la de reducir los requisitos de solvencia para conseguir que haya una mayor concurrencia en la licitación . Con la unión en el mismo lote del suministro de contenedores y del renting de camiones se obstaculiza claramente este fin En la configuración de los lotes, los órganos de contratación deben respetar los principios básicos de la contratación pública recogidos en el artículo 1 TRLCSP, entre ellos, el principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos14. El órgano de contratación no pondera el principio de eficiencia que supone obtener un resultado al menor coste posible y que sugiere la utilización de las técnicas de racionalización de la contratación pública y la agregación de la demanda para obtener economías de escala con el principio de concurrencia que se encuentra íntimamente relacionado con el de publicidad y permite garantizar la libre competencia, permitiendo la valoración del mayor número de ofertas posibles. 

Tal y como indica el TACRC en la resolución nº 218/2016, sobre el fraccionamiento del contrato mediante su división en lotes, “es el resultado de la ponderación conjunta de unos y otros principios -eficacia y eficiencia en la contratación pública y más concretamente, los aspectos (...) de una parte de libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación y salvaguarda de la competencia, de otra parte-, lo que debe erigirse en pauta para determinar la procedencia o no de fraccionar el objeto del contrato mediante su división en lotes y como han de ser éstos 

Respecto de la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, la doctrina es unánime en considerar que corresponde al órgano de contratación la decisión motivada sobre la configuración del objeto del contrato, si bien, acompañada de una justificación racional para los lotes escogidos. Tengamos presente además que los precios de licitación de los contenedores son claramente inflaccionados y no están acreditados de manera fehaciente . Así lo ha reiterado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en las resoluciones 138/2012, 143/2012, 187/2012 o 227/2012, entre otras.

 EJEMPLO:

En alguna ocasión, los Tribunales han estimado el recurso sobre la división en lotes efectuada por el órgano de contratación, por ejemplo, el TARC de la Comunidad de Madrid, en su resolución nº 104/2015, respecto de un contrato para el suministro del material necesario para la extracción de sangre, muestras de orina y su trazabilidad, dividido en cuatro lotes, y cuyo valor estimado ascendía a 1.996.214,88 euros. Dispone el Tribunal respecto del lote 1: “En el expediente que nos ocupa consta que el órgano de contratación ha considerado necesario, por razones organizativas y de homogeneidad agrupar los productos descritos en un único lote. Sin embargo, no es esta una razón o motivación suficiente, pues se está obligando a las empresas a licitar por la totalidad de los 18 productos y se constata que hay al menos dos, los números 9 y 18, que no los pueden aportar la mayoría de las empresas y que presentan una especialidad que hace que sean para “usos muy puntuales”, como reconoce el Jefe de Servicio de Análisis Clínicos en su informe, y que motiva su adquisición en cantidades sensiblemente inferiores al resto de productos del lote”. También aduce el Tribunal, que la licitación separada de los dos productos señalados, permite una mayor concurrencia de licitadores que puede redundar en mejores condiciones económicas, lo cual supone una ventaja considerable para el Hospital; por ello, estima el recurso, anulando los pliegos impugnados, respecto del lote 1, disponiendo que deberá licitarse nuevamente, incluyendo los productos con números de orden 9 y 18 en lotes separados. 

La aplicación de la vigente Directiva sobre contratación pública pretende adaptar la contratación pública a las circunstancias de las pymes, fomentando la división de los grandes contratos en lotes, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, reduciendo así la solvencia a justificar y la complejidad técnica que asume la empresa. 

Desde el día 18 de abril 2016 , nos encontramos ante un escenario jurídico muy distinto al anterior, ahora, al contrario de lo que dispone la legislación española, la regla general es la dividir el contrato en lotes y habrá que justificar los motivos de no hacerlo. La configuración del objeto del contrato dependerá de la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, pero la fiscalización de tribunales administrativos y judiciales ha de tener un papel fundamental, puesto que sin sustituir la valoración técnica, debe entrar a valorar la falta de motivación o insuficiencia de la misma, la arbitrariedad o discriminación, la existencia de error material o la restricción de la competencia, de aquellas razones aducidas por el órgano de contratación para dividir el contrato en lotes cuya afinidad no existe 

En este sentido, creo que los tribunales deben exigir un detalle técnico y/o económico del contrato en concreto que justifique tal decisión. 

En aplicación del principio de concurrencia y de la voluntad del legislador comunitario de favorecer la participación de las pymes en los contratos públicos, la posibilidad de acumular prestaciones en un único contrato, debe ser aplicada de forma muy restrictiva, y ampliamente justificada.

Sobre la competencia: La estructuración del contrato en lotes no afines no sólo provoca una falta de concurrencia efectiva , una ausencia de presión concurrencial si no que inflacciona claramente el contrato. La inexistencia de tensión competitiva es manifiesta e incide negativamente en este contrato. 

La competencia en los mercados en general y en los de bienes y servicios demandados por el sector público en particular, es una cuestión de gran importancia y ello no sólo por la necesidad de asegurar la transparencia y la accesibilidad a los mismos por los distintos licitadores, sino porque a mayor competencia, menor precio y por tanto mayor eficiencia en la utilización de los fondos públicos con que los compradores – autoridades públicas – operan.

Arteixo licita un sistema de recogida patentado que en el argot técnico se denomina “ SISTEMA CAUTIVO “ , esto es que el pliego regulador prescribe una opción técnica que sólo fabrica una empresa en el mundo , que sólo puede adquirirse bien a través de ella o de su red de distribuidores y que si en algún momento el Ayuntamiento quisiera adquirir más elementos del mismo tipo o sistema pero de diferente marca u origen sería imposible . Y todo esto no se menciona en los informes técnicos sobre los que se asienta el pliego regulador del contrato . 

En consonancia con esto ultimo el Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE. nos orienta que : El objetivo es simplificar y modernizar las normas sobre contratación pública y mejorar la utilización de los contratos públicos, e incrementar la eficiencia del gasto público, lo que obliga a adoptar mecanismos que generan la competencia más fuerte posible, garantizar a los licitadores la oportunidad de competir en condiciones equitativas y evitar los falseamientos de la competencia. Caso en el que claramente podemos encardinar el expediente Arteixo . 

El Libro Verde se plantea además abordar una cuestión importante como es la prevención de la corrupción y el favoritismo en la contratación pública y la lucha contra ellos. 

La Comisión Europea insiste en la necesidad de asegurar una competencia leal y efectiva, partiendo de que en ocasiones los compradores públicos operan en mercados de estructura anticompetitiva y cuyas trazas también pueden detectarse en este caso . De modo que las decision de contratación, aunque se tomara de forma plenamente conforme a las directivas, claramente no tiene en cuenta las estructuras del mercado, pues licita un” sistema cautivo “ lo que conlleva un riesgo evidente . 

Por ello, para determinados contratos que solo puedan ser ejecutados por un operador o por un número reducido de ellos y con objeto de evitar la consolidación de estructuras oligopolísticas, el Libro Verde propone que los poderes adjudicadores conozcan la estructura de los mercados y que adapten los contratos al caso, por ejemplo reduciendo el volumen o la duración de los contratos, o dividiendo los contratos en lotes afines , con objeto de maximizar la competencia . 

Ello no obstante, la adopción de tales medidas exige el buen conocimiento por el poder adjudicador del mercado en el que opera, lo que se alcanza mediante estudios sobre la estructura y forma del mercado al que se dirige antes de la contratación efectiva y que en el informe elaborado por la empresa Novotec para el ayuntamiento de Arteixo no se dictamina 

29 julio 2017

Preguntas sobre a selección do persoal necesario para a xestión directa do lixo

Dende o Grupo Municipal Socialista estamos preocupados pola falla de planificación ante a inminente xestión do servizo de recollida do lixo en Arteixo, xa case pasado o verán e a medio ano de recoller o servizo descoñecemos se o grupo de goberno ten planificada a xestión do persoal que estará adscrita a este servizo e non temos coñecemento de ningún trámite administrativo para iniciar os procedementos de selección do persoal que se encargará desta tarefa. Ademais se temos en conta que o sistema é novedoso no noso ámbito territorial e que o persoal que se presente as futuras prazas a concurso ten que operar dende o día 1 de Xaneiro de 2018, estes novos traballadores necesitarán da formación necesaria para que o sistema funcione adecuadamente.
        Dende o noso Grupo Municipal desexamos preguntarlles:

  • ¿Como ten pensado o grupo de goberno levar a cabo a xestión da recollida do lixo no ámbito do persoal adscrito?
  • ¿Canto persoal do Consorcio das Mariñas quedará adscrito ao noso concello?
  • ¿Cantos novos postos de traballo se crearán?
  • ¿Teñen preparado o sistema de selección de persoal para estes novos traballadores?
  • ¿Cal é o plan de formación deste novo persoal?
  • ¿Chegarán a tempo para ter a 1 de Xaneiro de 2018 a un equipo formado na nova xestión do lixo en Arteixo?